• Deklaracja dostępności

   • Status pod względem zgodności z ustawą

     Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://zsnr1pyrzyce.edupage.org/ .

    Data publikacji strony internetowej: 01.04.2021.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2021.

    Zgodność ze standardami:

     Strona wykorzystuje następujące rozwiązania: •WCAG 2.0 (AA)

    Kompatybilność

    Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

    Wygląd i nawigacja

    Na stronie nie ma umieszczonych animowanych elementów, poruszających się tekstów rozpraszających użytkowników. Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Stronę można znacząco (co najmniej o 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki. Wszystkie podstrony są oparte o nagłówki. Podwyższony kontrast. Możliwość powiększania liter. Jasne tło, aby szybko znaleźć najważniejsze treści. Użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki. Zamieszczane na stronie szkoły filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących. Serwis jest wyposażony w skróty klawiaturowe: TAB – przejście do kolejnego elementu; SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu.

    Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Dane teleadresowe siedziby podmiotu

    Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich

    ul. Lipiańska  2 ,

     74-200 Pyrzyce

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Barbara Papis

    Telefon: 91 570 1-321 wew. 10

     E-mail: zspyrzyce@wp.pl 

    Strona internetowa:  http://zsnr1pyrzyce.edupage.org/

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury odwoławczej

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej albo elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

    Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku szkoły prowadzą trzy oznaczone wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Lipiańskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, są tam schody.  Możliwy jest podjazd osoby niepełnosprawnej bezpośrednio pod drzwi szkoły. Przy portierni szkoły zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne znajduje się od ulicy Mickiewicza.

    2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    3. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych pracowników szkoły.

    4. W budynku są pomieszczenia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoła nie dysponuje  toaletami,  dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajduje się pomieszczenie z kozetką dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

    5. Budynek szkoły składa się z czterech kondygnacji tj, piwnica, parter, I piętro, II piętro oraz łącznika prowadzącego do sali gimnastycznej. Budynek szkoły, nie posiada windy. Znajdują się w nim dwie  klatki schodowe. Łącznik jest  na parterze  holu znajduje się na równi z wejściem od strony ulicy Lipiańskiej.

     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.